Οι σπουδές στο Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, είναι εστιασμένες στο αντικείμενο της επιστήμης της περιφερειακής ανάπτυξης με έμφαση στα ζητήματα της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας, των περιφερειακών πολιτικών και της οικονομικής του χώρου. Παράλληλα δε, είναι το μόνο Τμήμα στην Ελλάδα που επικεντρώνεται στη μελέτη του συνόρου μέσα από την οπτική ενός δυναμικού οικονομικού και κοινωνικού φαινομένου.

Περιφερειακή ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα

Εστιάζοντας στο θέμα της επιστήμης της περιφερειακής ανάπτυξης με έμφαση στα θέματα της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας, των περιφερειακών πολιτικών και της χωρικής οικονομίας.

Σύνορο και διασυνοριακές αναπτυξιακές πολιτικές

Το μοναδικό Τμήμα στην Ελλάδα που επικεντρώνεται στη μελέτη των συνόρων με την προοπτική ενός δυναμικού οικονομικού και κοινωνικού φαινομένου.

Ποσοτικές μέθοδοι περιφερειακής ανάλυσης

Διερεύνηση και κατανόηση των πεδίων της στατιστικής, της οικονομετρίας, της χαρτογραφίας και των συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών που εφαρμόζονται αποτελεσματικά στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Περιφερειακή και διασυνοριακή πολιτική προστασία

Κατανόηση του τοπικού, περιφερειακού, εθνικού & παγκόσμιου περιβάλλοντος ανάπτυξης & συνεργασίας με έμφαση στο σχεδιασμό & την εφαρμογή πολιτικών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας.