Ίδρυση και Αποστολή

Ένα νέο Πανεπιστημιακό Τμήμα γεννιέται στην Δυτική Μακεδονία με περιεχόμενο και πρόγραμμα σπουδών μοναδικό για την χώρα μας αλλά και για την ευρύτερη περιοχή της ΝοτιοΑνατολικής Ευρώπης.

Οι σπουδές στο Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, είναι εστιασμένες στο αντικείμενο της επιστήμης της περιφερειακής ανάπτυξης με έμφαση στα ζητήματα της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας, των περιφερειακών πολιτικών και της οικονομικής του χώρου. Παράλληλα δε, είναι το μόνο Τμήμα στην Ελλάδα που επικεντρώνεται στη μελέτη του συνόρου μέσα από την οπτική ενός δυναμικού οικονομικού και κοινωνικού φαινομένου.

Αξονες του τμήματος

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος οδηγεί σε πτυχίο «Επιστήμης Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης» και επικεντρώνεται στη μελέτη της Κοινωνικο-Οικονομικής και Βιώσιμης Ανάπτυξης των Περιφερειών και των Διασυνοριακών Αναπτυξιακών τους Πολιτικών, με σκοπό την ολοκληρωμένη εκπαίδευση των φοιτητών στο να αναλαμβάνουν θέσεις ειδικευμένου προσωπικού και ευθύνης καθώς και εμπειρογνωμόνων στους αντίστοιχους τομείς.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος αποκτούν μια εκτενή γνώση του τοπικού, περιφερειακού, εθνικού και παγκόσμιου περιβάλλοντος ανάπτυξης και
συνεργασίας δίνοντας έμφαση στο σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας μέσα από διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Οι δε σημαντικές δεξιότητες ποσοτικής περιφερειακής ανάλυσης μέσα από τα γνωστικά αντικείμενα της στατιστικής, της οικονομετρίας, της χαρτογραφίας και των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, τους επιτρέπουν την αποτελεσματική τους εφαρμογή σε δημόσιο και ιδιωτικό-επιχειρηματικό τομέα.

Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα εκμάθησης ξένων γλωσσών της Ανατολικής και ΝΑ Ευρώπης, σε επίπεδο υψηλής επάρκειας, θα παρέχουν στους αποφοίτους του τμήματος ακόμα πιό σημαντικές προοπτικές απορρόφησης στην αγορά εργασίας αλλά και συνέχισης των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.

Διοικητικά όργανα

Τα όργανα διοίκησης του Τμήματος είναι η Συνέλευση, η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) και ο Πρόεδρος.

Η Συνέλευση καταρτίζει το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, παρακολουθεί την καλή εφαρμογή του, φροντίζει για τον εξοπλισμό και τα περιουσιακά στοιχεία του Τμήματος και επιλύει τα ακαδημαϊκά ή και διοικητικά θέματα που προκύπτουν. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) είναι αρμόδια να λαμβάνει αποφάσεις για όλα τα θέματα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. Ο Πρόεδρος του Τμήματος είναι αρμόδιος να συγκαλεί τη Συνέλευση και τη ΓΣΕΣ, να μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Συνέλευσης.

Το ανώτατο όργανο του Τμήματος είναι η Συνέλευση στην οποία συμμετέχουν:

  • όλα τα μέλη ΔΕΠ,
  • ένας εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών,
  • ένας εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών,
  • ένας εκπρόσωπος των μελών ΕΤΕΠ/ΕΔΙΠ του Τμήματος