Το Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης ανήκει μαζί με άλλα συναφή τμήματα στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη. Το Τμήμα δημιουργήθηκε και συγκροτήθηκε μετά τη συνέργεια του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με το Πανεπιστήμιο (ΦΕΚ Α 70/07.05.2019). Το Τμήμα δεσμεύεται για την εφαρμογή μιας πολιτικής ποιότητας, που υποστηρίζει τη γνώση, επιστημονική, παιδαγωγική, τεχνολογική και επαγγελματική, με κύριο στόχο την κατάρτιση των φοιτητών/τριών, την άνοδο του επιπέδου εκπαίδευσης για την προαγωγή και πρόοδο των μελλοντικών επιστημόνων, σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο. Με αυτό το πνεύμα η πολιτική ποιότητας του Τμήματος μεριμνά για την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών, προωθεί το σκοπό και το αντικείμενό του, υλοποιεί τους στρατηγικούς του στόχους, καθορίζει τα μέσα και τους τρόπους επίτευξής του και στοχεύει διαρκώς στη βελτίωσή του. Η πολιτική αυτή δημοσιοποιείται και εφαρμόζεται απ’ όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Μπορείτε να διαβάσετε και να καταβάσετε την πολιτική ποιότητας και τους αξονές της στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας RDCBS