Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ιδρύθηκε με την απόφαση υπ’ αριθμ. 2260/25-11-2019 (ΦΕΚ 4678/Β’/19-12-2019) της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και οργανώνεται από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τα Τμήματα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης και Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Σκοπός του είναι η ολοκληρωμένη επιστημονική εξειδίκευση στελεχών, ικανών να υποστηρίξουν τεχνικο-οικονομικά τις επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας με χρήση τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον και να απασχοληθούν σε ανάλογες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κεντρικός στόχος του Προγράμματος είναι η υψηλή  εκπαίδευση στελεχών ώστε να επανδρώσουν την λειτουργία και οργάνωση των εταιρειών στην ελληνική και διεθνή αγορά. Τα εξειδικευμένα αυτά στελέχη θα καλύψουν τις ανάγκες των εθνικών και διεθνών εταιριών.

Επιμέρους στόχοι είναι:

  1. Η γρήγορη ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας και η επιτυχής τους επαγγελματική σταδιοδρομία.
  2. Η εξειδίκευση στελεχών σε θέματα ενεργειακής τεχνολογίας
  3. Η εξειδίκευση πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης, στο διεθνές θεσμικό πλαίσιο της ενέργειας και περιβάλλοντος .
  4. Η δημιουργία  υψηλά ειδικευμένων στελεχών, με αναπτυγμένες ικανότητες και δεξιότητες, στον τομέα διαχείρισης των καυσίμων σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος.
  5. Η εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού στη οργάνωση και διοίκηση ενεργειακών επενδύσεων.

Η λειτουργία του Προγράμματος ξεκίνησε το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΠΜΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ