Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης έχει ως στόχο να δώσει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια για να κατανοήσουν σε βάθος την Κοινωνικο-Οικονομική και Βιώσιμη Ανάπτυξη των Περιφερειών και των Διασυνοριακών Αναπτυξιακών τους Πολιτικών, προσφέροντάς τους κατάλληλες και υψηλού επιπέδου γνώσεις, αναλυτικές, κριτικές, οργανωτικές, ηγετικές, εκπαιδευτικές, επικοινωνιακές δεξιότητες και εφοδιάζοντάς τους με τις αναγκαίες στάσεις για την υιοθέτηση όσων έχουν διδαχτεί στην ανάπτυξη της πραγματικής περιφερειακής οικονομίας.

Οι φοιτητές με την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης:

 • Θα είναι σε θέση να περιγράφουν το τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και παγκόσμιο περιβάλλον ανάπτυξης και συνεργασίας δίνοντας έμφαση στο σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας μέσα από διεπιστημονικές προσεγγίσεις.
 • Θα εφαρμόζουν αποτελεσματικά τη στατιστική, την οικονομετρία, τη χαρτογραφία και τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, σε δημόσιο και ιδιωτικό-επιχειρηματικό τομέα.
 • Θα επιδεικνύουν ηγετικές, διοικητικές, οργανωσιακές και επικοινωνιακές δεξιότητες,αναλαμβάνοντας θέσεις διοίκησης και ευθύνης  σε επιχειρήσεις.
 • Θα είναι σε θέση να διαμορφώνουν πολιτικές σε όλες τις περιφέρειες και τις πόλεις της ΕΕ.
 • Θα διακρίνουν και θα αξιολογούν με κριτικό τρόπο τις διοικητικές, τεχνολογικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές και ηθικές προκλήσειςπου αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμοί́ στο περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, αντιλαμβανόμενοι και αναστοχαζόμενοι την πολυπλοκότητα του.
 • Θα είναι σε θέση να συσχετίζουν διάφορες περιφέρειες από τη μελέτη του συνόρου, μέσα από την οπτική ενός δυναμικού οικονομικού και κοινωνικού φαινομένου.
 • Με την εκμάθηση ξένων γλωσσών της Ανατολικής και ΝΑ Ευρώπης, θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν επιχειρηματικές συνεργασίες σε επιχειρήσεις της ΝΑ Ευρώπης,
 • Θα αναγνωρίζουν τις τάσεις και τις εξελίξεις στην αγορά και θα σχεδιάζουν επιχειρηματικά σχέδιαγια να προωθήσουν σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες στις αγορές.
 • Θα είναι σε θέση να διακρίνουν τις σύγχρονες εξελίξεις στην περιφερειακή ανάπτυξη, στις Αναπτυξιακές Πολιτικές και στις Διασυνοριακές σχέσειςνα επιλέγουν τα διαθέσιμα και κατάλληλα εργαλεία, αλλά και να παρακολουθούν και να ενημερώνονται διαρκώς για τις εξελίξεις στο σύγχρονο διασυνοριακό περιφερειακό περιβάλλον.
 • Θα είναι σε θέση να αναπτύξουν σύγχρονες και καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες, αξιοποιώντας ηγετικές, οργανωτικές, επικοινωνιακές και οργανωσιακές δεξιότητες, παροτρύνοντας την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την χρήση νέων ψηφιακών τεχνολογιών, προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας.
 • Θα αποκτήσουν όλα εκείνα τα εφόδια που θα τους καταστήσουν ικανούς στην υιοθέτηση ηλεκτρονικής διασύνδεσης των δραστηριοτήτων των σύγχρονων μονάδων, καθώς και στον οργανωτικό μετασχηματισμό των οργανισμών και επιχειρήσεων, σε συνάφεια με την πίεση που ασκεί ο σύγχρονος διεθνής ανταγωνισμός, παρακολουθώντας τις διαφοροποιήσεις σε γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να κατέχουν ως στελέχη των Οργανισμών και των Επιχειρήσεων.