Οι πτυχιούχοι του τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους μπορούν να ασχολούνται είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες είτε αυτοδύναμα ως στελέχη επιχειρήσεων διαφόρων δραστηριοτήτων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Οι πτυχιούχοι του τμήματος, εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της ειδικότητάς τους και απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν ως μέλη ερευνητικών μονάδων σε θέματα ειδικότητάς τους.

Επίσης, είναι σε εξέλιξη οι απαραίτητες διαδικασίες για την εγγραφή των αποφοίτων στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, με όλα τα δικαιώματα που αυτό συνεπάγεται.

Οι απόφοιτοι μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς του δημοσίου που προκηρύσσονται από τον ΑΣΕΠ και αφορούν είτε εξειδικευμένα σε ειδικότητες που απαιτούν πτυχίο Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης, είτε γενικότερα σε θέσεις διοικητικού προσωπικού που υπάγονται σε κλάδο  των Σχολών Οικονομικών Επιστημών. Οι πτυχιούχοι του τμήματος με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα, στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να καταλάβουν θέσεις προσωπικού  που απαιτούν πτυχίο Σχολής Οικονομικών Επιστημών και συνήθως οι θέσεις αναφέρονται ως Διοικητικού – Λογιστικού στο δημόσιο τομέα, στον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και συγκεκριμένα σε Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς καθώς και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.