ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

To μάθημα περιλαμβάνει την παρουσίαση του βασικού εννοιολογικού, θεωρητικού και εμπειρικού πλαισίου διερεύνησης της περιφερειακής επιστήμης. Στο πλαίσιο αυτό, στο περιεχόμενο του μαθήματος εντάσσονται η παρουσίαση της οικονομικής του χώρου και της περιφερειακής επιστήμης, καθώς και των βασικών εννοιών που σχετίζονται με το χώρο και την περιφέρεια, η συστηματική προσέγγιση του περιφερειακού προβλήματος και η κατανόηση των αιτίων δημιουργίας και των λόγων αντιμετώπισής του, η εξοικείωση με τις κύριες θεωρίες της περιφερειακής οικονομικής, καθώς και με το βασικό πλαίσιο διαμόρφωσης της περιφερειακής πολιτικής. Ο βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με το κύριο περιεχόμενο και τα βασικά ζητήματα διερεύνησης της περιφερειακής επιστήμης, έτσι ώστε να αποκτήσουν το απαιτούμενο υπόβαθρο για την περαιτέρω εμβάθυνση στα επιμέρους γνωστικά πεδία της περιφερειακής επιστήμης, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Το μάθημα εστιάζει στις βασικές λειτουργίες του management και της διοίκησης όπως, ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η διοίκηση και ο έλεγχος. Το μάθημα είναι σχεδιασμένο να εκπαιδεύσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στις σύγχρονες μεθόδους management και διοίκησης που είναι απαραίτητες για την οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών που λειτουργούν σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές, πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και τεχνολογικό περιβάλλον.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών / φοιτητριών στη θεωρία και πρακτική εφαρμογή της περιφερειακής οικονομικής ανάλυσης, ώστε να είναι σε θέση να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι περιφέρειες. Αναδεικνύεται η σημασία του χώρου στην οικονομική συμπεριφορά των παραγωγών και καταναλωτών και κατ’ επέκταση στη διαμόρφωση και εξέλιξη των περιφερειών. Το περιεχόμενο του μαθήματος αφορά την παρουσίαση των βασικών θεωρητικών μοντέλων περιφερειακής οικονομικής ανάλυσης καθώς και την ανάλυση και περιγραφή εμπειρικών παραδειγμάτων περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης, μεγέθυνσης και πολιτικής σε διάφορες χωρικές κλίμακες.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στη θεωρία των συστημάτων καινοτομίας. Πιο συγκεκριμένα, δίνεται έμφαση στην παρουσίαση των διάφορων τύπων συστημάτων καινοτομίας, τομεακά, περιφερειακά και εθνικά, και στις βασικές αρχές τους. Ακολουθεί η ανάλυση της συστημικής θεωρίας και των δικτύων γνώσης. Γίνεται ανάλυση τεχνικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μελέτη συστημάτων καινοτομίας. Εστίαση στην τεχνική της διαμόρφωσης προτύπων συστημάτων καινοτομίας με τη χρήση της Δυναμικής Συστημάτων (Systems Dynamics) και η εφαρμογή αυτών των προτύπων σε Τομεακά (Sectoral), Περιφερειακά (Regional) και κυρίως Εθνικά (National) Συστήματα Καινοτομίας (Innovation Systems). Μελετάται επίσης η προοπτική των ανοιχτών συστημάτων καινοτομίας. Τέλος παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης Συστημάτων Καινοτομίας ανά τον κόσμο.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το μάθημα παρέχει το θεωρητικό πλαίσιο και τα εννοιολογικά εργαλεία για τη μελέτη και ανάλυση της εταιρικής στρατηγικής. Θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος (με έμφαση στον ανταγωνισμό) τη σχέση στρατηγικής και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, τη χάραξη και εφαρμογή στρατηγικής τόσο σε SBUs όσο και σε διαφοροποιημένες εταιρείες καθώς και τη σχέση μεταξύ στρατηγικής, τεχνολογίας, κουλτούρας, ηθικής, και κοινωνικής υπευθυνότητας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση της έννοιας της επιχειρηματικότητας, την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τον όλο κύκλο της επιχειρηματικής διαδικασίας, από τον εντοπισμό της ευκαιρίας και την αξιολόγηση της μέχρι την κινητοποίηση πόρων, τη δημιουργία της εταιρίας και τη διαχείριση της ανάπτυξής της. Στο πλαίσιο του μαθήματος γίνεται επίσης αναφορά στην έννοια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και στην ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στις έννοιες, τα εργαλεία και τις μεθόδους της πολεοδομίας, της χωροταξίας και της περιφερειακής ανάπτυξης ώστε να κατανοηθούν βασικά ζητήματα που αφορούν στην οργάνωση του χώρου και στο σχεδιασμό του στις διάφορες κλίμακες.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Εφαρμογή οικονομικών εργαλείων για την προστασία του περιβάλλοντος. Αποτίμηση της οικονομικής αξίας των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος. Οικονομικές μέθοδοι προστασίας και διαχείρισης υδατικών πόρων. Οικονομικά της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Υδατικοί πόροι και ανάπτυξη της υπαίθρου. Περιβαλλοντικός σχεδιασμός της υπαίθρου. Καθορισμός και αξιολόγηση δεικτών αειφορίας. Εφαρμογή δεικτών αειφορίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου. Μέθοδοι λήψης αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια. Πολυκριτήρια προσέγγιση στη διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Ευρωπαϊκές πολιτικές και θεσμικό πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος και των ευαίσθητων περιοχών της υπαίθρου. Τουρισμός, περιβάλλον και τοπική ανάπτυξη. Χωρική διάσταση της οικονομικής του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Ενέργεια και περιβάλλον.

ΑΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Το μάθημα της Αστικής Γεωγραφίας διαρθρώνεται με βάση τις εξής ενότητες: το επιστημονικό πεδίο και η ιστορική εξέλιξη του, θέση-τοποθεσία-έκταση-μέγεθος οικισμού, πληθυσμιακή κινητικότητα – μετανάστευση, ο αστικός Χώρος, η αστικοποίηση, θεωρίες αστικοποίησης-ιστορικά παραδείγματα., εκβιομηχάνιση και αστικοποίηση, η αστικοποίηση στην Eλλάδα και συγκριτική θεώρηση με εμπειρίες άλλων χωρών, σύγχρονα πρότυπα αστικοποίησης, η δυναμική της συγκέντρωσης και αποκέντρωσης, καθορισμός ορίων στο χώρο (διοικητικά όρια, όρια αρμοδιοτήτων ακτίνες επιρροής), συστήματα των οικισμών και πόλεων, η έννοια της κεντρικότητας, ταξινόμηση-ιεράρχηση οικισμών, μητροπόλεις-μεσαίου μεγέθους πόλεις- δίκτυα πόλεων, ιστορικές πόλεις, παράκτιες πόλεις-λιμάνια- παραποτάμιες πόλεις, η εσωτερική δομή και οργάνωση της πόλης, η πόλη ως οικονομικό, κοινωνικό θεσμικό και πολιτισμικό σύστημα, θεωρίες αναφορικά με τη δομή του αστικού χώρου, το κέντρο της πόλης και οι περιφερειακές περιοχές, η πόλη ως θύλακας οικονομικής και πολιτικής ισχύος, περιοχές αστικής υποβάθμισης:, καταστροφές και ανασυγκροτήσεις πόλεων, η παρέμβαση στο χώρο.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ & ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η εισαγωγή των φοιτητών στις διεπιστημονικές προσεγγίσεις και στα θεωρητικά ρεύματα των Διεθνών Σχέσεων προκειμένου να κατανοηθούν η εξελικτική φύση και η δομή του διεθνούς συστήματος. Ειδικότερα, η μελέτη των κύριων θεωρητικών σχολών σκέψης και των μεθοδολογικών εργαλείων που προσδιορίζουν το επιστημονικό πεδίο των Διεθνών Σχέσεων συμβάλλουν στην εξοικείωση των φοιτητών με τους κύριους δρώντες και τους παράγοντες του διεθνούς συστήματος από κοινού με τις βασικές έννοιες του πεδίου (εθνικό συμφέρον, ασφάλεια, ισχύς, ισορροπία δυνάμεων, στρατηγική, πόλεμος και ειρήνη, διεθνείς θεσμοί και οργάνωση, διπλωματία, διεθνές δίκαιο, διεθνής πολιτική οικονομία). Προς αυτή την κατεύθυνση, αξιοποιείται επίσης η κριτική αποτίμηση διασυνδέσεων και αλληλεπιδράσεων μεταξύ κρατικών και μη κρατικών δρώντων. Στο πλαίσιο του εισαγωγικού αυτού μαθήματος, εξετάζονται τέλος ορισμένα αντιπροσωπευτικά διεθνή ζητήματα καθώς και ο αντίκτυπος τους στην τρέχουσα διεθνοπολιτική πραγματικότητα. (ανθρώπινα δικαιώματα και εκδημοκρατισμός, φτώχεια και άνιση ανάπτυξη, περιβάλλον, τρομοκρατία).

ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Στο μάθημα αυτό εξετάζονται γεγονότα και εξελίξεις που σηματοδότησαν την πορεία της Ευρώπης από την αυγή του 16ου αι., εποχή μετάβασης από το μεσαίωνα στη νεότερη εποχή, ως τα μέσα του 20ο αιώνα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Αναγέννηση, στο κίνημα του Διαφωτισμού και τη Γαλλική Επανάσταση, στις νέες πολιτικές δομές μετά την πτώση του Ναπολέοντα, στην ανάδυση των εθνικιστικών και κοινωνικών κινημάτων, στην ανάπτυξη του βιομηχανικού και εμπορικού καπιταλισμού, στον αποικιακό ανταγωνισμό, στη σχέση εθνικών συμφερόντων και εξωτερικής πολιτικής, στις ιδεολογικές – κοινωνικές αντιπαραθέσεις και την οικονομική κρίση τα χρόνια του μεσοπολέμου.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΟΡΟΥ & ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Το συγκεκριμένο μάθημα στοχεύει στη μελέτη των επιπτώσεων των συνόρων στο χώρο, στην οικονομία και στις πολιτικές. Ειδικότερα καταγράφονται, αναλύονται και αξιολογούνται μέσα από τη θεωρία, την εμπειρική τεκμηρίωση, τις ασκούμενες πολιτικές και την εμπειρική διερεύνηση, οι βασικότερες παράμετροι που επηρεάζουν την εξέλιξη, την μορφή και την ένταση της διασυνοριακής αλληλεπίδρασης. Στο επίκεντρο της ανάλυσης τίθενται ειδικότερα τα νέα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ ταυτόχρονα εξετάζεται μέσα από μια πιο κοντινή σκοπιά, ο ελληνικός συνοριακός χώρος. Το μάθημα περιλαμβάνει σειρά διαλέξεων και ερευνητικές εργασίες ατομικής και ομαδικής μορφής.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ & ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΘΕΣΜΟΙ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ

Το μάθημα μέσα από το μεθοδολογικό πρίσμα που προσφέρει η Ευρωπαϊκή πολιτική οικονομία εξετάζει τις εξελίξεις της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τη σημασία τους για τους θεσμούς και την πολιτική συμπεριφορά στην Ευρώπη και τον κόσμο. Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας του γνωστικού αντικειμένου της πολιτικής οικονομίας επιτρέπει την μελέτη της ειδικής σχέσης μεταξύ πολιτικής και οικονομίας στην ΕΕ.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ & ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Η απόκτηση θεωρητικού υπόβαθρου για την πληρέστερη κατανόηση των διεθνών οικονομικών σχέσεων και της διεθνούς πολιτικής οικονομίας. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται μέσα από την μελέτη των παραδοσιακών και σύγχρονων θεωριών του διεθνούς εμπορίου, ειδικών θεμάτων μακροοικονομικής πολιτικής και διεθνούς χρηματοοικονομικής, να κατανοήσει ο φοιτητής/ρια της αιτίες των παγκόσμιων οικονομικών μεταβολών που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση των επιμέρους πολιτικών, καθώς και των διαφορών μεταξύ των χωρών.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ-ΕΜΠΕΙΡΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (γνωστή και ως Interreg) αποτελεί ένα από τους στόχους της Πολιτικής Συνοχής και στοχεύει στην προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής και εδαφικής συνοχής μεταξύ των Κρατών Μελών της ΕΕ συμβάλλοντας με τον τρόπο στην αρμονική ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ένωση.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Το μάθημα επιχειρεί να εισαγάγει τον φοιτητή στις θεμελιώδεις έννοιες του διεθνούς δικαίου, εστιάζοντας περισσότερο στην οικονομική του διάσταση. Αναλύει την θεσμική οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας των διεθνών οικονομικών οργανισμών με έμφαση στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (Π.Ο.Ε) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (Δ.Ν.Τ). Παρουσιάζει το θεμελιώδες νομικό πλαίσιο που διέπει τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών, καθώς επίσης και το πλαίσιο προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας που συνδέονται με το διεθνές εμπόριο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο μηχανισμό επίλυσης των διεθνών εμπορικών διαφορών. Το μάθημα προσφέρει στον φοιτητή των οικονομικών την αναγκαία συμπληρωματική κατάρτιση για την κατανόηση του θεσμικού πλαισίου του διεθνούς εμπορίου και των διεθνών οικονομικών σχέσεων και συναφώς και του φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ & ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Το μάθημα της Κοινωνικής Γεωγραφίας στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις κοινωνικές, πολιτικές και πολιτισμικές εξελίξεις στο χώρο των σύγχρονων πόλεων κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου και την αρχή του 21ου αιώνα, σε μια εποχή δηλαδή αποβιομηχάνισης και οικονομικής αναδιάρθρωσης.Οι κουλτούρες των πόλεων – Χωρικά και θεσμικά πλαίσια: πολίτες, κράτος και κοινωνία πολιτών – Διαδικασίες κατασκευής του δομημένου χώρου και η κοινωνική παραγωγή του.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές σε μαθηματικές έννοιες που έχουν εφαρμογές στα οικονομικά και γενικά στις κοινωνικές επιστήμες. Η ύλη εμπεριέχει Ανάλυση και Γραμμική Άλγεβρα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη θεωρία Πινάκων. Επίσης, εξετάζονται μη-Ευκλείδειοι διανυσματικοί χώροι. Το μάθημα είναι απαραίτητο για οποιοδήποτε περαιτέρω μαθηματικό μάθημα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι: ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η πρώτη ενότητα εισάγει τον φοιτητή στις βασικές έννοιες της μακροοικονομικής ανάλυσης. Παρουσιάζονται οι σχολές οικονομικής σκέψης το αντικείμενο της Μακροοικονομικής, οι βασικές μακροοικονομικές μεταβλητές, οι εθνικολογιστικές ταυτότητες, η συνολικής ζήτηση, η ισορροπία παραγωγής, οι πολλαπλασιαστές, ο δημόσιος τομέας και ο προϋπολογισμός.

ΑΡΧΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΚΗΣ

Βασικές έννοιες στατιστικής. Κλίμακες μέτρησης – Κατηγορίες μεταβλητών. Περιγραφή ποιοτικών δεδομένων. Γραφήματα – Πίνακες συχνοτήτων – Σχετικές συχνότητες. Πίνακες συχνοτήτων διπλής εισόδου. Περιγραφή ποσοτικών δεδομένων. Ομαδοποίηση δεδομένων. Ιστογράμματα. Αριθμητικά περιγραφικά μέτρα. Η ανισότητα Chebyshev. Η κανονική κατανομή. Διαστήματα Εμπιστοσύνης. Στατιστική Συμπερασματολογία – Έλεγχοι υποθέσεων. Έλεγχος για τη μέση τιμή ενός πληθυσμού. Έλεγχος για τις μέσες τιμές δυο πληθυσμών (δείγματα ανεξάρτητα, δείγματα εξαρτημένα). Εφαρμογές στην Περιφερειακή και Διασυνοριακή Έρευνα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ: ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γενική ισορροπία του μακροοικονομικού υποδείγματος. Θέματα πολιτικής. Δυναμική μακροοικονομική ανάλυση και το μετακεϋνσιανό μακροοικονομικό υπόδειγμα. Yποδείγματα συμπεριφοράς της αγοράς εργασίας: θεωρία πληροφοριακής ανεργίας, καμπύλη Phillips, ο ρόλος των πληθωριστικών προσδοκιών, το φυσικό ποσοστό ανεργίας. Θεωρίες πληθωρισμού, συσχέτιση ανεργίας και πληθωρισμού σε μεγεθυνόμενη οικονομία και ανάλυση του στασιμοπληθωρισμού. H υπόθεση των ορθολογικών προσδοκιών και η σύγχρονη θεωρία μακροοικονομικής πολιτικής. Bασικά στοιχεία οικονομικής ανάπτυξης.

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Στο μάθημα αυτό γίνεται εισαγωγή στη φιλοσοφία του μάρκετινγκ και εξηγείται ο ρόλος που διαδραματίζει στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Επίσης, αναλύονται οι δυνάμεις του μικροπεριβάλλοντος και του μακροπεριβάλλοντος μέσα στα οποία δρα ο οργανισμός και εξετάζεται η επίδρασή τους πάνω στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο μάρκετινγκ. Ακόμη, αναλύεται το σύστημα πληροφοριών του μάρκετινγκ, η συμπεριφορά καταναλωτικών και οργανωτικών αγοραστών, καθώς και η διαδικασία του στοχευόμενου μάρκετινγκ. Επιπλέον, παρέχεται μια εκτεταμένη αναφορά στα βασικά στοιχεία του μείγματος μάρκετινγκ, δηλαδή του προϊόντος, της τιμολόγησης, των καναλιών διανομής, και της προβολής. Επιπλέον γίνεται ανάλυση της έρευνας αγοράςς, που αποτελείται από συστηματικό σχεδιασμό, συλλογή ανάλυση και αναφορά δεδομένων που έχουν σχέση με μια συγκεκριμένη περίπτωση μάρκετινγκ που αντιμετωπίζει η εταιρεία. Πιο συγκεκριμένα, μελετώνται οι πηγές πληροφοριών, οι μέθοδοι συλλογής στοιχείων, η μεθοδολογία πρωτογενούς έρευνας, ο σχεδιασμός και η κατασκευή ερωτηματολογίων, οι μέθοδοι δειγματολοψίας και η ανάλυση δεδομένων.

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις οικονομετρικές μεθόδους εκτίμησης και συμπερασματολογίας οικονομικών υποδειγμάτων. Βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι η κατανόηση της ανάλυσης παλινδρόμησης και των σχετιζόμενων μεθοδολογιών προκειμένου να εφαρμοστούν στην εκτίμηση οικονομικών σχέσεων και τον έλεγχο οικονομικών υποθέσεων. Παράλληλα με την ορθή κατανόηση της θεωρίας, οι φοιτητές θα πρέπει να εξοικειωθούν με την εφαρμογή οικονομετρικών μεθόδων σε εμπειρικά δεδομένα.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις βασικές έννοιες των ΓΠΣ, την αντιμετώπιση των θεωρητικών εννοιών των διανυσματικών και των πλεγματικών δεδομένων και στην κατανόηση των διαδικασιών ανάλυσης και επεξεργασίας χωρικών δεδομένων, έτσι ώστε ο φοιτητής να έχει μια συνολική γνώση των ιδιαίτερων θεωρητικών γνώσεων αλλά και των δυνατοτήτων ανάλυσης της χωρικής πληροφορίας. Επίσης αναφέρεται σε εισαγωγικές έννοιες και

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Το μάθημα της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής στοχεύει στο να εξοικειωθούν οι φοιτητές σε θέματα χρηματοοικονομικής λογιστικής θεωρίας και πρακτικής, να εμβαθύνουν σε ειδικά θέματα λογιστικής, να παρακολουθήσουν το συνολικό λογιστικό κύκλωμα των επιχειρήσεων και να κατανοήσουν τις λογιστικές αρχές, διαδικασίες και κανόνες που πλαισιώνουν τη λογιστική πρακτική. Κατά την εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται εμβάθυνση σε εξειδικευμένες μελέτες περιπτώσεων (case studies) ενώ δίνεται έμφαση στο θεωρητικό υπόβαθρο της Λογιστικής.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες και στα στάδια μιας έρευνας. Μέθοδοι έρευνας. Ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι. Ανάλυση περιεχομένου, Συνέντευξη, Παρατήρηση, Πείραμα, Ερωτηματολόγιο, Τεστ. Μέθοδοι δειγματοληψίας. Παρουσίαση, ερμηνεία δεδομένων και διεξαγωγή συμπερασμάτων. Τρόποι παρουσίασης των αποτελεσμάτων μιας έρευνας. Τρόποι συγγραφής Επιστημονικής Εργασίας. Εφαρμογές σε θέματα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης.

ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

Βασικές έννοιες και μέθοδοι στατιστικής επεξεργασίας με τη χρήση Η/Υ. Είδη μεταβλητών. Συγκεντρωτικοί πίνακες και γραφήματα. Αριθμητικά περιγραφικά μέτρα. Χρήση συναρτήσεων. Περιγραφή δειγμάτων. Εφαρμογές στην Εκπαιδευτική Έρευνα. Στατιστική Συμπερασματολογία με τη χρήση Η/Υ. Έλεγχοι υποθέσεων για δυο μεταβλητές. Έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2. Έλεγχος για τις μέσες τιμές δυο πληθυσμών (t-test). Έλεγχος για τις μέσες τιμές περισσότερων από 2 πληθυσμών (ANOVA). Εφαρμογές σε θέματα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (8ο Εξάμηνο)

Το αντικείμενο της Εκπαιδευτικής Περιφερειακής Πολιτικής. Παράγοντες διαμόρφωσης της Εκπαιδευτικής Περιφερειακής πολιτικής. Δομές Περιφερειακές Εκπαίδευσης. Διαδικασία χάραξης και διαμόρφωσης της Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Φορείς άσκησης της Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ανάλυση και ερμηνεία της Περιφερειακής Πολιτικής. Ορισμός ερευνητικού αντικειμένου σχετικού με την Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτική. Βιβλιογραφική ανασκόπηση. Οργάνωση έρευνας. Επιλογή ερευνητικού εργαλείου. Επιλογή δείγματος. Συλλογή δεδομένων. Εισαγωγή ερευνητικών δεδομένων στον Η/Υ. Επεξεργασία δεδομένων. Περιγραφή αποτελεσμάτων. Συγγραφή ερευνητικής εργασίας

 

Συμβουλος Σπουδών των φοιτητών για το ακαδ. έτος 2019-20 ειναι ο καθηγητής Μπακούρος Ιωάννης. (Απόφαση Ορισμού)

Ο Σύμβουλος Σπουδών έχει την υποχρέωση να ενημερώνει υπεύθυνα το φοιτητή για κάθε θέμα σχετικό με τις σπουδές του στο πανεπιστήμιο και να τον βοηθάει στις επιλογές των σπουδών του, εφόσον ο ίδιος ο φοιτητής του το ζητήσει. Βοηθάει επίσης το φοιτητή να αντιμετωπίσει και να επιλύσει τυχόν προβλήματα σχετικά με τις σπουδές του και τον ενημερώνει για τα τεκταινόμενα στο πανεπιστήμιο. Η επικοινωνία μαζί του δεν υπόκειται σε χρονικούς περιορισμούς και εξαρτάται από τις δυσκολίες προσαρμογής και ένταξης που αντιμετωπίζει ο φοιτητής. Η βοήθεια που παρέχει ο σύμβουλος σπουδών είναι μόνο συμβουλευτικού χαρακτήρα και όχι παρεμβατικού χαρακτήρα και ο φοιτητής σε καμία περίπτωση δεν είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει τις κατευθύνσεις του συμβούλου.

 • 1ος ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ
  Στόχος η θεμελίωση στις βασικές επιστήμες & τέχνες
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ & ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
  1ο Εξάμηνο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΘΕΣΜΟΙ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι: ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
  2ο Εξάμηνο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΟΡΟΥ & ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΡΧΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ: ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ

  Το Πρόγραμμα Μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου του ακαδ. έτους 2019-20 βρίσκεται εδώ:

   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β’ΕΞΑΜΗΝΟΥ RDCBS

   

  Τα μαθήματα, σύμφωνα με το ακαδ. ημερολόγιο του ακαδ. έτους 2019-20 θα ξεκινήσουν στις 24 Φεβρουαρίου 2020

   

  Ακόμη δείτε τον ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :

  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

   

 • 2ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΟΡΜΟΥ
  Στόχος η ανάπτυξη σε όλο το εύρος του σχετικού γνωστικού αντικειμένου
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ & ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
  3ο Εξάμηνο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ & ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΑΚΡΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (ΜΑΚΡΟ ΙΙ)
  4ο Εξάμηνο ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
  5ο Εξάμηνο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: ΘΕΩΡΙΑ-ΕΜΠΕΙΡΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΚΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
  6ο Εξάμηνο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ & ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 • 3ος ΚΥΚΛΟΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ
  Στόχος η εμβάθυνση και η εμπέδωση σε όλο το εύρος του σχετικού γνωστικού αντικειμένου
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ & ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
  7ο Εξάμηνο ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Διπλό μάθημα ανά ομάδες) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Διπλό μάθημα ανά ομάδες) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΡΑ & ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ & ΤΗΣ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΘΟΔΟΙ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
  ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΘΕΣΜΟΙ ΣΥΝΟΡΑ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ
  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ & ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ (ΑΟΖ)
  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ & ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ
  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΙΤΟΜΙΑΣ
  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (Διπλό μάθημα) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Επιλέγεται 1 Μάθημα) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Επιλέγεται 1 Μάθημα) ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (Διπλό μάθημα) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Επιλέγεται 1 Μάθημα)
  8ο Εξάμηνο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΧΩΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ
  ΑΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
  ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΡΑ & ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ & ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ
  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ