ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 2023-2024 -ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε για την ανάρτηση του προσωρινού  πίνακα σχετικά με την πρόσκληση “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» με Κωδικό ΟΠΣ 6003868 στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή” για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024″

512_7.2.15_Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων _Τμήμα Διασυνοριακής_81143

Η προθεσμία για την υποβολή υπομνήματος είναι έως 22.03.2024.