Ανακοίνωση προς τους φοιτητές/τριες του Τμήματος για την υποβολή αιτήσεων διαμονής στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου στην Κοζάνη και στα Κοίλα Κοζάνης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Ανακοινώσεις
Σύμφωνα με το νέο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ο οποίος εγκρίθηκε στην με αριθμ. 99/24-10-2019 συνεδρίαση της Συγκλήτου και δημοσιοποιείται στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος στην ενότητα «Φοιτητική Μέριμνα-Στέγαση», όλοι/όλες οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε ακαδημαϊκό έτος νέα ηλεκτρονική αίτηση για διαμονή στις Φοιτητικές Εστίες, διότι η διάρκεια διαμονής των φοιτητών/τριών ως οικότροφων λήγει με το πέρας της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου.

Ως εκ τούτου, όσοι/όσες εκ των ενεργών προπτυχιακών φοιτητών/τριών, των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής και της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, οι οποίοι/ες πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις, ενδιαφέρονται για διαμονή στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου που βρίσκονται στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης στα Κοίλα Κοζάνης καθώς και στην πόλη της Κοζάνης, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στη διεύθυνση https://applications.uowm.gr και να αποστείλουν ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά (courier) τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Πέμπτη 25 Ιουνίου έως και την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020.

Απαιτείται η επισύναψη των δικαιολογητικών σε ψηφιακή μορφή (αρχείο pdf) στην
ηλεκτρονική εφαρμογή για την αίτηση και η είσοδος στο σύστημα γίνεται με χρήση του
ιδρυματικού λογαριασμού.
Δικαίωμα υποβολής παρέχεται στους/στις ενεργούς/ές προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες οι
οποίοι/ες:
α) δεν έχουν υπερβεί τα ν έτη σπουδών (το 4ο έτος, όταν οι σπουδές είναι 8 εξάμηνα και το 5ο έτος, όταν οι σπουδές είναι 10 εξάμηνα)
β) δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους
γ) έχουν περάσει τουλάχιστον το 50% των μαθημάτων των προηγούμενων ακαδημαϊκών ετών
δ) δεν έχουν εισαχθεί στο Πανεπιστήμιο με κατατακτήριες εξετάσεις και δεν είναι πτυχιούχοι άλλης Ανώτατης Σχολής
ε) σπουδάζουν σε απόσταση μεγαλύτερη των 40 km από τον τόπο μόνιμης κατοικίας των γονέων τους και η μόνιμη κατοικία τους δεν βρίσκεται εντός του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων και των Κοινοτήτων
στ) δεν διαθέτουν οι ίδιοι ή οι γονείς τους ιδιόκτητη ή μισθωμένη κατοικία εντός του Δήμου Κοζάνης
και των Κοινοτήτων.

Η ηλεκτρονική αίτηση (εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη από τον/την αιτούντα/αιτούσα φοιτητή/φοιτήτρια) μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά ακριβώς κάτω από την παρούσα ανακοίνωση, στα σχετικά αρχεία στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος, στην ενότητα «Φοιτητική Μέριμνα»-«Στέγαση», θα αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά (courier), προς αποφυγήν και περιορισμού διάδοσης του νέου κορωνοϊού (Covid-19), στους αρμόδιους υπαλλήλους του κάθε Τμήματος των Σχολών του Ιδρύματος, κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα με καταληκτική ημερομηνία αποστολής (σφραγίδα ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς) την 31η/07/2020 στη διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας
Πανεπιστημιούπολη ΠΔΜ
Κτήριο Φοιτητικών Εστιών
Τ.Κ. 50150- Κοίλα Κοζάνης
Υπόψη: Γεωργίου Γαλάνη
Παναγιώτας Παγκάκου
Χρυσάνθης Σιόγια
Τηλ.: 24610-68271, 68275, 68276
Email: merimna@uowm.grggalanis@uowm.grppagkakou@uowm.grcsiogia@uowm.gr

Επισημαίνεται ότι:
α) η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων μετά την λήξη της παραπάνω προθεσμίας (30-07-2020), δεν θα είναι πλέον δυνατή,
β) καταληκτική ημερομηνία αποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών ορίζεται η 31η/07/2020 (βεβαιώνεται με σφραγίδα ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς).Πέραν αυτής της ημερομηνίας δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα ληφθούν υπόψη,
γ) δικαιολογητικά τα οποία δεν είναι πλήρη, δεν γίνονται δεκτά,
δ) για τους/τις νεοεισαχθέντες/είσες φοιτητές/τριες ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα
ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στους ως άνω αρμόδιους για τη Φοιτητική Μέριμνα υπαλλήλους του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Τέλος, με δεδομένο ότι ουδείς γνωρίζει αυτή τη στιγμή πως θα εξελιχθεί η εξάπλωση του κορωνοϊού (Covid-19) το επόμενο διάστημα, ενδέχεται να υπάρξουν νέες ανακοινώσεις.

Η Αντιπρυτάνισσα
Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Καθηγήτρια Άννα Σπύρτου